Partnerzy

Aby zapewnić rolnikom europejskim dostęp do zasobów projektu SEMA, Niemcy, Litwa, Polska, a także Rumunia i Hiszpania tworzą partnerstwo. Siedmiu partnerów z tych pięciu krajów podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie badań i konsultacji w rolnictwie, jak również kształcenia dorosłych w projekcie SEMA. Jako międzynarodowy projekt, SEMA umożliwi skorzystanie z materiałów szkoleniowych nie tylko w krajach partnerskich, ale także wśród młodych rolników i organizacji działających na rzecz edukacji w rolnictwie.

Naukowy Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich (IfLS) jest liderem projektu SEMA. IfLS jest niezależnym instytutem badawczym non-profit przy Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem. Instytut został założony w 1956 roku. Od tego czasu jego działania skupiają się na rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Niemczech oraz w Europie. Zespół 12 naukowców i doradców wspieranych przez asystentów projektowych i pracowników administracyjnych w chwili obecnej pracuje i wdraża około 20 projektów.

Stowarzyszenie ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie. Stowarzyszenie ARID współpracuje z 10 stałymi pracownikami oraz kilkunastoma ekspertami.
Od momentu powstania celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju regionów, w tym przede wszystkim kształtowanie postaw otwartych na wiedzę i innowacje oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwianie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki mających zastosowanie w kształceniu ustawicznym dorosłych.

 

Hof und Leben GmbH (HuL)  jest małą firmą założoną w 2009 roku. HuL jest niezależną prywatną firmą  zorientowaną na rodzinne przedsiębiorstwa rolnicze. W dosłownym tłumaczeniu nazwa firmy brzmi Gospodarstwo i Życie. HuL współpracuje ze wszytkimi typami gospodarstw rolnych w Niemczech, takimi jak produkcja roślinna, zwierzęca, produkcja biomasy etc. Specjalny nacisk HuL kładzie na aspekty ekologiczne i socjalne, oprócz typowej ekonomii. HuL wspiera zrównoważony rozwój wszystkich realizowanych projektów.

Stowarzyszenie na rzecz uczenia się przez całe życie na obszarach wiejskich (AEPMR) jest organizacją pozarządową zlokalizowaną w miejscowości Braila w Rumunii a założoną w 2009 roku. Misja organizacji jest  wzrost liczby obywateli na terenach wiejskich, którzy skorzystają z możliwości uczenia się przez całe życie. AEPMR posiada doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć  edukacyjnych oraz różnego rodzaju szkoleniach dla młodzieży, dorosłych a także dla grup społecznie wykluczonych.

BETI zostało założone w 2003 roku przez aktywny zespół profesjonalistów pracujących w obszarze ICT oraz technologii edukacyjnych przez ponad 15 lat. Podczas wdrażania różnych działań w obszarze szkolnictwa wyższego i zawodowego bogate doświadczenie, wiedza i umiejętności są skumulowane w obszarze ICT i wspierają szkolenia, szkolenia i metodologię edukacji na odległość, technologie szkoleniowe, multimedia, rozwój aplikacji internetowych itd.  Zespół aktywnie uczestniczył w narodowych i europejskich inicjatywach takich jak Eureka, Leonardo da Vinci, Phare, KA3, Grundtvig i inne.

ASAJA jest organizacją młodych farmerów i została utworzona 14 lipca 1989 roku jako wynik połączenia CNAQ, CNJA i UFADE, tak więc powstała największa profesjonalna rolnicza organizacja w Hiszpanii. ASAJA posiada ponad 250 tysięcy członków którzy aktywnie pracują w gospodarstwach, właścicieli oraz najemców, razem z członkami rodzin zaangażowanych w pracę na roli.  ASAJA została powołana do reprezentowania , zarządzania, ochrony i promocji interesów zawodu rolnika w szerokim znaczeniu oraz swoich tych swoich członków, którzy są podmiotami gospodarczymi i respektują prawa demokracji.

Firma DEFOIN została założona w 2009 roku i oparta na pomyśle promocji szkoleń dotyczących zatrudnienia i integracji zatrudnionych i bezrobotnych pracowników – kluczowej konieczności w czasach, kiedy pojawia się kryzys ekonomiczny a konieczność wysokiej kwalifikacji kadr jest niezbędna. DEFOIN posiada szerokie doświadczenie we wszechstronnym zarządzaniu  planami szkoleniowymi oraz dedykowanymi do specyficznych warunków i potrzeb rozwiązaniami, zarządzania i dostarczania stałych szkoleń dotyczących zatrudnienia dla biznesu i zatrudnionych oraz bezrobotnych.