Wprowadzenie

SEMA”- Zrównoważona przedsiębiorczość oparta na wielofunkcyjnym rolnictwie. Jest to międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską w pięciu krajach w ramach programu ERAMUS+.

Kluczowym pojęciem dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest wielofunkcyjne rolnictwo. Nie można go realizować  przez zastosowanie jedynie wiedzy rolniczej  ale również trzeba je oprzeć  na umiejętnościach ekonomicznych, organizacyjnych i przedsiębiorczych.

Misja i cele projektu SEMA

Celem projektu SEMA jest stworzenie możliwości szkolenia i podnoszenia kompetencji w zależności od potrzeb  w zakresie kwalifikacji rolników europejskich w poza formalnym kształceniu zawodowym oraz dostarczenie odpowiednich studiów przypadku. Zadaniem projektu jest promowanie i wspieranie przedsiębiorczości wiejskiej i poprawa opłacalności produkcji rolnej w wielofunkcyjnym rolnictwie.

Kierunki projektu SEMA

Korzystając z zasobów ICT, SEMA zaproponuje wysokiej jakości możliwości edukacyjne skierowane do młodych rolników i menedżerów rodzinnych gospodarstw. Materiały szkoleniowe w formie on-line, przykłady dobrych praktyk oraz sieci mentoringu to połączenie innowacyjnych rozwiązań.